Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

15-03-2018

Regeringens ghettoplan: Almene lejere tages som gidsler

Regeringen lægger op til at bruge 12 milliarder kroner af Landsbyggefondens midler til at finansiere den meget omdiskuterede parallelsamfundsplan. De 12 milliarder tages fra en samlet pulje på i alt 21 milliarder, der er de almene lejeres opsparede midler til vedligeholdelse, som lejerne har betalt som en del af deres husleje. Det er helt urimeligt, at beboerne i alle landets almene afdelinger nu kan risikere helt at få sløjfet eller at vente meget længere på at få renoveret deres egendom. Parallelsamfund er et samfundsproblem - derfor skal hele samfundet betale for løsningen - og ikke kun de almene lejere. 

BL har publiceret listerne med samtlige renoveringsprojekter Link til BL-artikel.

Her kan du læse LLO's syn på ghettoplanen: LLO: Almene boliger er ikke problemet - giv lejerne den tryghed, de fortjener.

Læs mere…
05-03-2018

FINGRENE VÆK FRA LEJERNES PENGE

En gruppe almene beboere har taget initiativ til denne underskriftindsamling. Lars Olsen, en af initiativtagerne, begrunder behovet for indsamlingen således: "Mange lejere er forargede over, at pengene til ghettoudspillet tages fra Landsbyggefonden, mens folk i store villaer ikke skal bidrage. Vi satser på, at initiativet breder sig som ringe i vandet gennem de sociale medier og gennem netværk indenfor boligverdenen”.

Skriv under, hvis du også mener at Regeringen skal holde sig fra lejernes penge!

Link til skriv under

Læs mere…
02-03-2018

LLO: Almene boliger er ikke problemet - giv lejerne den tryghed, de fortjener

Regeringen fremlagde sin plan ”Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030” i går. LLO mener, at regeringens fokus på at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder er både nødvendig og helt rigtig. Det er afgørende for LLO, at alle danskere kan føle sig trygge i deres hjem og boligområde. Det er godt, at der gøres noget for beboernes tryghed, fx ved at holde hårde kriminelle ude af områderne.

Har regeringen et problem med almene boliger?

Desværre er forslaget præget af en generel fjendtlighed imod almene boliger. Denne holdning ligger som en skygge over hele projektet og betyder, at en del af tiltagene går ud på at afskaffe almene boliger - ikke gøre dem bedre eller forbedre beboernes liv. Pakken mangler for eksempel helt tiltag for at få folk i uddannelse og job.

LLO ønsker byer med plads til alle og hvor alle samfundsgrupper kan bo sammen – altså blandede byer. Og i den forbindelse virker kravet om, at almene familieboliger maksimalt må udgøre 40% af et område, ikke særligt fornuftigt. Med mindre man altså tror, at det er boligstørrelsen og selve ejerformen, der er skyld i de sociale problemer.

Regeringen sparker nogle åbne døre ind

Flere af regeringens forslag er allerede virkelighed. Eksempelvis bruges den fleksible udlejning allerede i alle belastede boligområder og kommunerne anviser ikke folk på kontanthjælp til disse. Men det er fint at forbedre integrationsindsatsen til områderne.

Lejerne bør have større tryghed

I LLO er vi enige i, at man også som almen beboer har ret til at leve sit liv uden at skulle være bange for hårde kriminelle, men om man opnår dette ved at fordoble straffene er nok mere tvivlsomt. I LLO ønsker vi, at dømte, hårde kriminelle kan holdes væk fra de boligområder, hvor de begår kriminaliteten. Hvilke metoder dét kræver, bør undersøges inden der lovgives.

Det skal ikke være nemmere at smide uskyldige lejere ud

Regeringens forslag lægger op til, at lejerne skal kunne opsiges, hvis en privat investor ønsker at købe deres almene boligafdeling, hvilket kommer til at ske, hvis regeringen får flertal for sit forslag. Forslaget bryder med alt, hvad der er og hidtil har været gældende dansk lov. Og det er et alvorligt og meget væsentligt indgreb i lejernes fundamentale beskyttelse. LLO kan derfor ikke støtte dette forslag, og det hjælper ikke meget, at lejerne loves genhusning i forbindelse med salg, når denne genhusning ikke er klart defineret. 

For hvad skal den lovede genhusning omfatte? Skal det være genhusning til samme husleje eller i samme kommune, med samme antal beboelsesrum i samme boligstandard, eller …? 

Dette er væsentligt at få afklaret, da det er alle lejere i kategorien ”udsatte boligområder”, der kan blive ramt af disse opsigelser. Det svarer til 120.000 beboere - omtrent det samme som hele Aalborgs befolkning. Det forslag giver ikke tryghed til beboerne. Tværtimod

Parallelsamfund er et samfundsproblem – derfor skal hele samfundet betale for løsningen

Regeringen lægger op til at bruge 12 milliarder kroner af Landsbyggefondens midler til at finansiere dele af indsatsen. Der er med andre ord tale om midler til vedligeholdelse, som de almene lejere har betalt som en del af deres husleje.  Det er helt urimeligt, at beboerne i alle landets almene afdelinger nu kan risikere at vente længere på at få skiftet vinduer eller tage som følge af regeringens forslag.

Husk beboerdemokratiet

Der er helhedsplaner eller helhedsplaner undervejs for alle de ”hårde ghettoområder”. Det der tilføjes nu er, at staten kan nedrive et helt område, hvis boligorganisationen ikke makker ret. Det er vanskeligt at se, hvilken indflydelse lejeren har på sin bolig, hvis hendes stemme i boligafdelingen og i organisationsbestyrelsen blot kan ignoreres.

Husk at tale med de mennesker, det handler om

De borgere der bor i udsatte boligområder ved godt, hvor skoen trykker. Vi opfordrer regeringen til dialog med beboerne, inden der lovgives. Det er en god dansk tradition, at man taler om tingene og lytter til hinanden. Det giver bedre lovgivning, bedre boligområder og det giver et bedre samfund i sidste ende.

Hvad vil LLO?

I LLO mener vi, at det er godt, at regeringen tager problemerne i de udsatte boligområder alvorligt. Men mange af forslagene er noget, der allerede sker og andre af forslagene vil være grundlæggende ændringer i lejernes rettigheder, både hvad angår opsigelsesbeskyttelse og beboerdemokrati.

I LLO vil vi gerne have mere fokus på at skabe bedre liv og livskvalitet for dem, der bor i områderne, for det er vel det, det drejer sig om.

LLO hilser forslaget om mere politi i områderne velkomment, ligesom vi gerne ser, at langt flere af beboerne får mulighed for uddannelse og job og dermed mulighed for at blive en del af hele samfundet. Derfor skal alle de gode tiltag, der er i gang, få lov til at virke og gerne suppleres med nye tiltag, der fungerer for de mennesker, der bor i områderne. Det er ikke nok at flytte rundt på dem.

Læs mere…
26-02-2018

Tove Post holdt 30 års jubilæum i LLO Hovedstaden

Der blev fredag den 23. februar holdt recepiton for Tove Post i LLO Hovedstaden. Anlededningen var den, at Tove, som går på pension efter 30 års ansættelse i LLO Hovedstaden OG fyldte 70, skulle fejres på behørig vis. Det blev hun og direktør i LLO Hovedstaden, Claus Højte, gav hende et par pæne ord med på vejen.

 

Læs mere…
20-02-2018

Rådgivning på Sorø Bibliotek

Sorø Avis skriver:

Som noget nyt kan man modtage rådgivning af en sagsbehandler fra Lejernes Landsorganisation (LLO) på Sorø Bibliotek og Bykontor, hvis man har problemer eller spørgsmål vedrørende lejebolig.

Biblioteket stiller den lille læsesal til rådighed hver anden mandag i tidsrummet mellem klokken 16.00 og 17.00. Opstarten bliver mandag den 26. februar.

Man møder op uden forudgående tidsbestilling og det er efter "først til mølle" princippet.

Læs mere…
12-02-2018

Skimmelsag: Aarhusianske kældre udlejes ulovligt

LLO Aarhus har ydet juridisk rådgivning i denne skimmelsag. En sag, som desværre ikke er enestående i sit eksempel, da vi i LLO ofte støder på problemer med skimmel. I noget sjældnere tilfælde har vi sager om lejemål, der udelejs ulovligt da de ikke er egnet til beboelse.

Link til artikel i Aarhus Stiftstidende

 

 

Læs mere…
08-02-2018

Lighed for loven!?!

LLO deler BL’s bekymring i forhold til den nye aftale om ægtefællesammenføring, hvis denne betyder at det bliver legitimt at forskelsbehandle mennesker på baggrund af bestemte adresser.

Landsformand Helene Toxværd siger: Det er en stærk bekymrende forskelsbehandling af mennesker, hvis vi skal til at se lovgivning der rettes mod bestemte boligområder og konkrete adresser! Og at det så kan tænkes at have den stik modsatte effekt, nemlig at de ressourcestærke flytter fra områderne – det virker ærligt talt ikke helt gennemtænkt!

 

Læs mere…
05-02-2018

Boligmanglen vil vokse voldsomt i de kommende år. Det årlige boligbyggeri skal fordobles

Boligdækningsgraden vil i de kommende 15 år falde, så der mangler flere og flere boliger. I dag mangler vi 243.000 boliger. I 2030 vil vi mangle 316.000 boliger, dvs  73.000 flere end i dag. Og det endda med en forudsætning om, at der bygges 25.000 boliger om året. Det viser, hvor vigtigt det er, at der sættes mere gang i boligbyggeriet. Siden 2010 har vi kun bygget 12 – 14.000 boliger om året. 

Læs mere…
27-01-2018

Hvorfor skal lejerne være gidsler?

Flere jyske kommuner har fra 1. januar 2018 valgt at sætte Beboer- og Huslejenævnene ud af kraft.

Der skulle efter kommunalvalget være udpeget nye nævnsmedlemmer for en ny periode og det er endnu ikke sket, siger James Arbøl formand for Lejernes LO Horsens.

Der ligger sager, som ikke kan slutbehandles og mange lejere står således i den kedelige situation, at deres sag ikke kan afsluttes.

Vi har sager som ligger i Sønderborg, Hedensted og Horsens, hvor de først kan behandles, når de nye nævnsmedlemmer er kommet på plads og det kan først ske i marts måned 2018, siger James Arbøl.

Hvorfor lejerne skal være gidsler ved ikke få deres igangværende sager behandlet virker os ubegribreligt. Den manglende nævnsbehandling kan få økonomiske konsekvenser, det kan vi se af de sager som ligger og venter, siger James Arbøl.

Lejernes LO Horsens ved ikke om der er andre steder i Danmark, hvor denne lemfældige sagsbehandling praktiseres? Men vi ønsker at gøre opmærksom på, at sådanne forhold kan man som kommune ikke være bekendt at byde borgerne og vores medlemmer.

Hvad årsagen kan være vides ikke, men der er tale om at kommunerne ikke lever op til, at der skal være et Beboer- og Huslejenævn.

 

Lejernes LO Horsens afdeling

Hulvej 21 Horsens

Telefon 75 62 66 00

Læs mere…
12-01-2018

Kære politikere - vi har ikke ghettoer i Danmark

Lejernes LO finder det svært bebrejdeligt, at det i 2018 fortsat er "politisk korrekt" at anvende ordet ghetto om 22 af landets almene boligområder.

Med hovedet under armen stigmatiserer folketingspolitikere fra det meste af det politiske spektrum en lang række boligområder som værende ghettoer – uden at tage hensyn til de svært negative værdiladninger, der dannes omkring betegnelsen ghetto. I den brede befolkning betyder det at bo i en ghetto, at man er en slags andenrangs borger, som ikke bidrager til samfundet i positiv forstand.

Christiansborgpolitikernes forsvar, for på den måde at stigmatisere tusindvis af beboere i almene boliger, er, at man kalder problemet for hvad det er. Men faktum er, at vi ikke har ghettoer i Danmark. I stedet har vi en række almene boligområder, hvor der er problemer med kriminalitet, og hvor der er store sociale problemer. Lad os få løst dem, så de, der bor i disse områder, kan få større livskvalitet.

 

Hård politik fører ingen veje


Gennem mange år har både venstre- og højresiden i Folketinget lukket øjnene for de stigende problemer i den almene udlejningssektor og der lovgives fortsat ud fra mantraet om, at politi, overvågning og øget indflytningskontrol vil løse alle problemer. Men det drejer sig ikke om politi, beskyttelse af vidner, zoneforbud eller lavere husleje i visse højkriminalitetsområder. Det drejer sig om at skabe bedre og bredere levedygtige almene boligkvarterer, og her er løsningen ikke hård retorik, aftaler om mere politi og hurtigere udsættelser af problemfamilier.

Problemet er ikke kun særlige områder, hvor voldelige ungdomsgrupper ved ildspåsættelse, vold og bandekampe formår at vække politikkerne. Problemet er en grundlæggende ”os og dem” klasseopdeling af befolkningen i forskellig bo-områder. En klasseopdeling, der, hvis ikke lovgivningen ændres, langsomt, men sikkert vil føre til en yderligere adskillelse mellem de bedrestillede i ejer- og andelsboliger og de dårligst stillede, der klumper sig sammen i alt for få og dårlige almene boliger.

Hvor den almene udlejningssektor i 70'erne bestod af de brede midtergrupper i befolkningen, funktionærer og faglærte arbejdere, og en stor del af husstandene bestod af yngre og midaldrende børnefamilier, er beboersammensætningen i dag anderledes. Den almene sektor har skiftet rolle på boligmarkedet, og de mere end 560.000 almene udlejningsboliger er i stigende grad blevet hjemsted for en beboersammensætning med store grupper, der befinder sig enten uden for eller lige på randen af arbejdsmarkedet.

Denne klassedeling af befolkningen har vi i LLO råbt op om i årevis - uden at der er fremlagt et effektivt modspil.

I opgangstider stemmer de bedrestillede almene lejere med fødderne. De forlader den almene bolig for at blive ejere. Den bevægelse er foregået siden tresserne, hvor de bedrestillede arbejdere og funktionærer flyttede fra arbejderkvartererne og ud i egne parcel- og ejerboliger. Men heldigvis ikke alle og ikke på én gang. For mange lejere er grundlæggende glade for deres almene lejlighed, beboerdemokratiet, naboskabet og et minimalt vedligeholdelsesarbejde. Mange lejere er desuden taknemmelige for den ældre "billige" lejlighed og tænker såmænd heller ikke i det daglige over, at staten faktisk sørger for, at parcelhusejerne og andelshaverene i gennemsnit bor langt billigere – specielt hvis man modregner boligsikringen, hvad mange glemmer at tage i betragtning.

 

Der er en forskel


I Danmark har vi valgt at have almene boliger - vi har ikke, selvom mange tror det, sociale boliger. Forskellen er vigtig og især vigtig at holde godt fast i. Vi ønsker ikke særlige boliger for de fattige - det er nok, at de rige forskanser sig i afgrænsede områder. Vi ønsker boliger og boligområder for alle, boliger, der er til at betale, boliger, der er til at holde ud at bo i, boliger, hvor vores børn kan vokse op i tryghed og ro, og boliger, der ikke stempler os som dårlige/ressourcesvage/dumme samfundsnassere, når vi fortæller andre, hvor vi bor.

At have almene boliger på den måde, som vi har det i Danmark, er et valg - et bevidst valg - og derfor er det langtfra lige meget, hvad der iværksættes for at komme problemerne til livs. Hårde ord og bastante krav om politiindsats og udsættelser løser intet, tværtimod risikerer de at forstærke og ligefrem skabe de problemer, som de søger at løse.

Det vigtigste instrument er en målrettet, opsøgende og forebyggende indsats over for de socialt belastede unge, og man bør i stedet lange ud efter vores - og især politikernes - måde at omtale de udsatte områder og deres problemer på.
 

Stigmatisering skaber problemer


Der krummes tæer, når vores statsminister fra talerstolen i Folketinget kalder de udsatte boligområder for "fæstninger, vi skal bryde igennem", og efterfølgende på sit ugentlige pressemøde, retorisk spørger, om ghettoerne, som han kalder dem, "overhovedet er Danmark".

Selvfølgelig er der problemer, alvorlige problemer, der skal adresseres. Men alt for mange medvirker til at italesætte problemerne på en måde, der skaber et helt skævt og uhensigtsmæssigt fokus. Heldigvis er langt de fleste almene beboere, fredelige og rolige mennesker, med arbejde og familie, fritidsinteresser - mennesker der tager deres del af slæbet og medvirker aktivt til løsning af de boligsociale udfordringer, resten af samfundet vægrer sig ved. Det er mennesker, der fortjener at blive mødt med respekt, ikke hård retorik og trusler om bulldozere, udsættelser og politi. Folketinget må gentænke sine "ghetto"-planer, og i LLO hjælper vi gerne med i den proces.

 

Lejernes LO’s generelle forslag

Lejernes LO forslår en helt anden politik. Den almene udlejningssektor skal styrkes med en fair spredning af den boligsociale opgave, betaling for den boligsociale opgave, opretning af den boligøkonomiske balance, øgede midler til boligsocialt arbejde, og genopretning af beboerdemokratiet ved at give beboerne ret til at deltage som ligeværdige forhandlingspartnere. Og så skal Staten holde fingrene for lejernes opsparing i Landsbyggefonden.

 

Spredning af den boligsociale opgave

Som bekrevet ovenfor har dansk boligpolitik spillet fallit. I stedet for at bidrage til en øget sammenhængskraft har boligpolitikken opdelt danskerne i klasser, der bor hver for sig.

Flertallet i Folketinget mener tilsyneladende, at det kun er den almene udlejningssektor, der skal varetage den boligsociale opgave. Som begrundelse fremføres ofte, at den almene udlejningssektor modtager et særligt stort offentligt tilskud til opførelse og drift af boligerne (den såkaldte murstensstøtte) og at frygten for en for høj grad af segregering af befolkningen er overdrevet, idet sektoren består af 560.000 boliger eller ca. 20 % af boligbestanden i Danmark.

Det første argument er for længst tilbagevist af Vismændene, OECD og Velfærdskommissionen. Det er gentagne gange påvist, at ejerboligsektoren og andelsboligsektoren opnår endnu højere tilskud først og fremmes i form af en væsentlig skatterabat, fordi ejendomsværdiskatten har et for lavt niveau. Selv når lejernes reguleringsgevinst indregnes, er regnskabet i boligejernes favør.

Det er af Socialministeriet beregnet, at den privatøkonomiske balance mellem de forskellige boligformer i nybyggeriet opgjort ved boligomkostningerne under iagttagelse af en realistisk langtidsfaktor for de reale husprisstigninger (fx 1 procent) og en gennemsnitlig boperiode er i boligejerens favør.

Dernæst har Lejerens LO beregnet, at samme forhold gør sig gældende ved sammenligning af boligomkostningerne i en bolig i det ældre almene udlejningsbyggeri og tilsvarende boliger som ejerlejlighed eller andelsbolig.

Der er derfor ikke noget grundlag for, som følge af en særlig gæld til det offentlige, alene at pålægge den almene udlejningssektor en pligt til at stille boliger til rådighed til boligsocial anvisning.

Lejernes LO mener, at alle boligformer skal bidrage til den boligsociale opgave. Ikke bare den private udlejningssektor, men også andelsboligforeningerne og i ejerboligkvartererne burde der findes boliger til den boligsociale opgave. Først herefter vil boligkvarterene bidrage effektivt til sammenhængskraften i samfundet.

 

Betaling for den boligsociale opgave

Det følger af ovenstående argumentation, at den almene udlejningssektor ikke ”skylder” samfundet en gratis anvisningsret i de almene boligafdelinger. Derfor er det rimeligt, at der indføres en betaling for den boligsociale opgave. Dette gør det også lettere at sprede denne opgave til de andre boligformer.

 

Opretning af den privatøkonomiske balance mellem boligformerne

Så længe mellem- og højindkomsterne ser en privatøkonomisk fordel i at bo i ejerbolig eller andelsbolig vil de stemme med fødderne og forlade den almene udlejningssektor. Der vil være kortvarige pauser, når ejerboligmarkedet er i krise, men den langsigtede trend er veldokumenteret. Uanset boligerne fremtræder bedre fysisk konkurrencedygtige eller at beboernes demokratiske indflydelse og dispositionsret genoprettes, så vil den økonomiske forskelsbehandling medføre en fortsat segregering og klassedeling af befolkningen.

Det er derfor nødvendigt, at Folketinget sikre den boligøkonomiske balance gennem en aktiv og fornuftigt økonomisk politik, først og fremmest ved at styre ejerboligpriserne bedre.

Det har været en katastrofe for boligmarkedet, at regeringen har misforvaltet boligmarkedet. Regeringen har af ideologiske årsager fremmet en udbredelse af ejerboligen gennem økonomiske særfordele (ekstraordinær nedsat ejendomsværdiskat og afdragsfrie lån). Dernæst har regeringen af samme ideologiske årsager valgt en privatbåret makroøkonomisk efterspørgselspolitik, hvor skattelettelser og formueeffekt skulle drive efterspørgslen i vejret. På den baggrund har regeringen helt uansvarligt stimuleret ejerboligkøb og ejerboligpriser. Hvis Regeringen havde valgt en mere forsigtig økonomisk politik, ville boligmarkedet være kommet roligere igennem finanskrisen.

 

Genopretning af beboerdemokrati og dispositionsret

Regeringens styringsreform 2009 indeholdt et væsentligt indgreb i beboerdemokratiet. Regeringen ændrede beslutningskompetencen, således at boligorganisationen kan overrulle et afstemningsresultat på et afdelingsmøde i den enkelte boligafdeling. Dette har medført, at mange beboere i den almene sektor ser beboerdemokratiet og deres indflydelse tilsidesat, og det medfører, at mange, der har økonomiske ressourcer til et andet boligvalg, flytter. Hvorfor deltage i det lokale demokrati, hvis det alligevel er kommunen eller boligorganisationens øverste ledelse, der bestemmer.

Lejernes LO forslog i vort høringsvar til daværende lovforslag adskillige forbedringer af dels beboerdemokrati og af lejerens individuelle indflydelse. Kun meget få af vore ønsker blev efterkommet. Dette til skade for udviklingen i beboersammensætningen i det almene udlejningsbyggeri.

 

Fortsat tyveri af Lejernes opsparing i Landsbyggefonden

Regeringens forslag fortsætter tyveriet af lejernes opsparing i Landsbyggefonden. Det anses som retfærdigt nok, fordi regeringen er af den opfattelse, at staten særstøtter den almen sektor så voldsomt, at de almene lejere også her skylder samfundet en tilbagebetaling. Som anført ovenfor holder denne argumentation ikke.

 

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser