Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

31-05-2017

BT's halve sandheder i sagen om Lars Dohn som udlejer

I en artikel i avisen BT udpeges den ene af LLO's to næstformænd, Lars Dohn, som en udlejer, der ”smider en enlig mor på gaden for at redde sit eget skind”.

Som ofte i BT fortælles dog ikke hele historien.

I 2013 blev Lars Dohns ægtefælle alvorligt syg af kræft og parret måtte derfor fraflytte det parcelhus, som BT omtaler, for at flytte ind i en ejendom, hvor Lars Dohns ægtefælle kunne få pleje.

Efter at have forsøgt at sælge huset i et år, fik ægteparret en uopfordret henvendelse fra en enlig mor, der gerne ville leje huset. På trods af, at hun ikke kunne betale depositum ved indflytningen, valgte Lars Dohn og hans ægtefælle at leje huset ud. Lejen blev fastsat til 500 kr. pr. kvm. pr. år, eller hvad der svarer til ca. 2/3 af den husleje, der betales for lignende boliger i Herning.

Lars Dohns ægtefælle døde i 2016 og efter forgæves forsøg på at afhænde huset med lejeren i, måtte Lars Dohn desværre opsige lejeren til fraflytning i april 2018, med et års varsel, som lovgivningen foreskriver.

Hovedbestyrelsen i LLO – der består af lejere og lejervalgte tillidsfolk – blev af Lars Dohn orienteret om forholdet i februar 2017 men valgte enstemmigt at bede Lars Dohn om at blive som næstformand i LLO. Det gjorde hovedbestyrelsen fordi intentionen bag LLOs love – som siger at udlejere af fast ejendom ikke kan være medlemmer – ikke har været at udelukke folk, som bliver ramt af sygdom, og i øvrigt ikke kan sælge deres hus. Det hører med til vurderingen, at udlejningen er sket på lempelige vilkår. 

Hovedpersonen, Lars Dohn, er meget ked af sagen, for forsvaret af lejernes interesser har fyldt en meget stor dels af hans liv i de sidste 30 år, men han er glad for, at hovedbestyrelsen i LLO har bedømt sagen sådan, at han kan blive i LLO.

Læs mere…
30-05-2017

Vismandsrapport kritiserer boligskatteaftalen

I den netop offentliggjorte vismandsrapport kritiserer vismændene boligskatteaftalen således:

Det er positivt, at den netop indgåede boligaftale ophæver nominalprincippet, der siden 2001 har medført, at ejendomsværdiskatten ikke har bidraget til at stabilisere boligprisudviklingen og endvidere har ført til en geografisk skæv effektiv ejendomsbeskatning. Boligaftalen medfører imidlertid, at den effektive ejendomsværdiskat fastlåses på et niveau omkring 0,45 pct. af ejendomsvurderingen, hvilket er et godt stykke under det niveau, der vil sikre en ensartet beskatning i forhold til andre typer af kapitalindkomst. Det lave niveau giver dermed anledning til en fortsat skattesubsidiering af boligforbruget.

Overvismand Michael Svarer siger om aftalen om boligskatter: “Aftalen lægger op til at ophæve den fastfrysning af boligskatterne, der har været siden 2001. Det er positivt, men niveauet for ejendomsværdiskatten, der vil komme til at gælde fremover, er for lavt.” 

“En effektiv ejendomsværdiskat på 0,45 pct. indebærer, at investeringer i boliger fortsat vil blive favoriseret i forhold til investeringer i virksomheder.”

LLO er enig. Balancen over til lejerne er væk. Sparer lejerne op i aktier eller obligationer, bliver de i forhold til boligejerne snydt. Det er ikke rimeligt.

Link til hele rapporten (Side 67/68 omhandler specifikt boligskatteaftalen).

Læs mere…
11-05-2017

LLO’s formand: garantien for svag for de private lejere

LLO’s landsformand, Helene Toxværd, kritiserer det ny boligbeskatningssystem, der blev indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. ”Lejerne i den privatejede udlejningssektor får en vis tryghed mod store stigninger, men slet ikke i samme omfang som de almene lejere”, siger hun og fortsætter:

”I LLO noterer vi os med tilfredshed, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har hørt, hvad LLO har sagt, nemlig at også lejerne betaler boligskat – og at de fortjener den samme tryghed, som Folketinget vil give boligejerne. Når det gælder skat og skattebetaling, så ligger djævlen i detaljen. Her er vi til gengæld slet ikke tilfredse, for garantien for især de private lejere er for svag. Forligspartierne og embedsmændenes fokus har været boligejerne - ikke lejerne. Det ses tydeligt i aftalen”.

Vi Lejere side 12-14

Læs mere…
11-05-2017

LLO: Nej til opsigelse og rykkere via E-mail

Udlejerne vil have ændret loven, så opsigelser og påkrav (rykkere) fremover kan sendes til lejeren digitalt og ikke behøver at være pr. brev. Det afviser LLO, som på sin side fremhæver, at alene det at glemme at oplyse udlejer om en ny e-mailadresse, derefter kan få fatale konsekvenser. Fristen for indsigelse mod opsigelsen kan være overskredet og betyde, at lejeren skal ud. Nu skal Folketinget overveje, om det vil ændre loven. LLO henviser bl.a. til, at der er 102 andre tilfælde i lejelovene, hvor de to parter kan kommunikere digitalt.

Vi Lejere side 16-17

Læs mere…
11-05-2017

Nye taglejligheder kan nedsætte huslejen

Når der bygges taglejligheder oven på de eksisterende boliger gør det, at ejendommen får flere boligkvadratmeter, og disse kvadratmeter skal bære deres egen del af budgettet. Udvidelsen af kvadratmeter-antallet med byggerod og støj kan derfor godt føre noget positivt med sig.

”Som lejer i en ejendom af denne type kan man starte med at skrive til sin udlejer, når de nye naboer er flyttet ind og spørge, hvilken indvirkning taglejlighederne har haft på det omkostningsbestemte budget”, råder chefjuristen i LLO Hovedstaden.

Vi Lejere side 24

Læs mere…
11-05-2017

Skidtet virker ikke!

”Energisparepakken, som Folketinget vedtog i 2014, er under evaluering. Pakken, som den blev vedtaget, var ikke groet i LLO’s have. Dertil var dens bestemmelser alt for komplicerede. Ude i virkeligheden, hvor vi arbejder, er der da stort set heller ikke fortaget nogen energirenoveringer. Hverken udlejere eller lejere får ret meget ud af at bruge bestemmelserne. Skidtet virker ikke!”

Sådan gør LLO’s landsformand, Helene Toxværd, i en leder i Vi Lejere op med den tre år gamle lov. Hun har også tre anvisninger på, hvad der skal ske:

”For det første må Folketinget stille krav om, at hvis udlejerne skal have de enorme forrentninger, som de opnår ved de såkaldte moderniseringer (efter Boligreguleringsloven §5 stk. 2), så må det i det mindste være en betingelse, at det sker i ejendomme, der er i en ordentlig energistand. Vi mener, at hvis ejendommen ikke mindst har energimærke D, så bør lejen ikke kunne sættes nævneværdigt op. Det skal nok sætte gang i energirenoveringerne. For det andet må vi insistere på, at lejerne også skal kunne spare penge, når der energirenoveres. For det tredje så skal vi have friere rammer for, at lejere og udlejer kan indgå aftaler om energirenoveringer”.

Vi Lejere side 2

Læs mere…
03-05-2017

Ny boligbeskatning

Tirsdag den 2. maj offentliggjorde regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) en aftale indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om at indføre et nyt boligbeskatningssystem.

For boligejerne betyder aftalen at:

Frem til 2021 bevares den nuværende skatterabat på ejendomsværdiskatten (den skat boligejerne betaler via indkomstskatten, lejere betaler ikke ejendomsværdiskat) .

Fra 2021 indføres det nye ejendomsvurderingssystem. For at undgå at nye vurderinger fører til stigende skatter, indføres en ny permanent skatterabat til boligejerne. Den sikrer, at alle boligejere, der har købt deres bolig inden 2021, ikke skal betale højere ejendomsværdiskat og ejendomsskat end i 2021. Skatterabatten opretholdes, indtil boligen sælges. (Ejendomsskat betales direkte til kommunen, den er også kendt som grundskyld. Alle lejere betaler ejendomsskat via huslejen)

For lejerne betyder aftalen

At for de almene udlejningsboliger indføres fra 2021 en grænse for stigningerne i ejendomsskat, sådan at stigningen begrænses til 600 mio. kr. Er stigningen i grundværdierne mindre, så stiger skatten også mindre. Dette system anvendes frem til 2040 og giver en sikkerhed for begrænsede skattestigninger.

De private udlejningsboliger omfattes af en skatterabat, der sikrer, at der i år 2021 ikke skal betales mere i ejendomsskat end efter gældende skatteregler. Skatterabatten udfases gradvist, så ejendomsskatten højst kan stige fra det ene år til det næste med 5 pct. af den samlede skatterabat i 2021. Satsen på 5 pct. indebærer, at skatterabatten for året 2021 er afviklet efter 20 år. Stiger grundværdierne efter 2021 skal der betales øget grundskyld som følge heraf.

Samlet giver dette en vis tryghed mod store stigninger, men ikke i samme omfang som for de almene lejere.

Helene Toxværd, formand for LLO, siger følgende om aftalen:

”I LLO noterer vi os med tilfredshed, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har hørt, hvad LLO har sagt, nemlig at også lejerne betaler boligskat – og at de fortjener den samme tryghed, som Folketinget vil give boligejerne.

Når det gælder skat og skattebetaling, så ligger djævlen i detaljen. Her er vi til gengæld slet ikke tilfredse, for garantien for især de private lejere er for svag. Forligspartierne og embedsmændenes fokus har været boligejerne, ikke lejerne, det ses tydeligt i aftalen. Heldigvis ligger der også i aftalen, at systemet skal evalueres i 2020 og her får forligspartierne mulighed for at rette op på den nuværende aftale. Fra LLOs side lover vi til den tid at hjælpe dem med at huske, at lejerne også har ret til boligtryghed!”

Link til artikel Lejerne taber til boligejerne hvori Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO kommer med en række ellers svært gennemskuelige pointer.

Læs mere…
15-02-2017

Dokumentation: Boligfidusen, der fordobler huslejen

Lejernes LO’s medlemsblad  ”Vi Lejere nr. 1/2017” fremlægger i et tema-nummer ”Beviserne på boligfidusen, der fordobler huslejen og tvinger unge ud af storbyen”.

Der er tale om den omstridte paragraf 5.2 i boligreguleringsloven om modernisering af typisk køkken og bad efter en fraflytning. LLO har sammen med to af Folketingets boligpolitiske ordførere besøgt en ejendom i Københavns nordvest-kvarter, hvor mere end 50 lejemål er forbedret igennem de seneste 3-4 år. Politikerne og LLO så på tre forskellige størrelser lejemål (6 lejemål i alt), hvoraf 3 lejligheder var renoveret og 3 ikke var renoveret. Hver for sig var lejlighederne parvis af samme størrelse og i ingen af tilfældene var der sket rumforandring i forbindelse med forbedringen/forbedringerne. Prisen før og efter var gennemsnitlig 670 kr. pr. kvm. pr. år før og gennemsnitligt 1.200 kr. pr. kvm. pr. år efter renovering – uden varme og forbrug. Forskellen er altså tæt på en fordobling af den månedlige grundleje.

”Hver anden lejlighed i den private udlejningssektor moderniseres på denne måde efter en fraflytning”, siger LLO’s landsformand Helene Toxværd. ”Ministeriets undersøgelse tilbage i 2006 viste, at huslejen derefter steg med 70 pct. i gennemsnit. Det betyder, at unge og studerende ikke længere har råd til de moderniserede lejligheder – heller ikke de små. Det ødelægger byens og samfundets sammenhængskraft”.  Beboerrepræsentationens formand fra ovenstående Københavnske ejendom tilføjer: ”Man ændrer byen og kvarteret. Sammenhold og naboskab undermineres, fordi man ikke planlægger at blive boende og derfor ikke involverer sig i fællesskabet. Og en ældre beboer med en stor lejlighed afholdes fra at flytte til en mindre i samme kompleks, fordi huslejen ofte bliver højere”.

Side 12-17 i Vi Lejere 1 2017

Læs mere…
15-02-2017

Luk op for Boligretten

”Luk op for Boligretten”, lyder opfordringen fra Lejernes LO, når en lejer med en lavere husleje end nogle af sine naboer bliver kontaktet af en lejer-advokat i en sag om huslejens størrelse. I den forbindelse kører retten rundt og ser på lejligheder, der minder om det, sagen handler om for at kunne fastsætte den korrekte leje ved at sammenligne lejemålene.

”I mange tilfælde er det udlejeren, som skal bevise, at lejen er rigtigt fastsat, og derfor er det også typisk udlejeren, som fremviser de fleste boliger for at bevise, at lejen skal være høj. Lejeren – og lejerens advokat – har dog også mulighed for at fremvise nogen. Og her oplever jeg desværre, at udlejerne og deres advokater har langt nemmere ved at fremvise boliger, end lejerne har”, skriver chefjurist Jakob Møldrup-Lakjer i Lejernes LO Hovedstaden. ”I sammenligningssituationen har en udlejer en naturlig interesse i at fremvise de dyreste lejemål, han/hun har på hånden, mens lejersiden har den samme naturlige interesse i at fremvise de billigste. Men mange lejere er ikke klar over, hvorfor de bliver bedt om at åbne døren og er derfor noget modvillige.

Men det er jo en skam”, skriver chefjuristen og konstaterer: ”Ved at give adgang til hinanden hjælper lejerne hinanden med at sørge for, at lejen ikke stiger men måske endda i stedet falder. ”

Side 16 i Vi Lejere 1 2017

Læs mere…
15-02-2017

LLO-formanden til politikerne: ”Hul i hovedet”

”Det kan ikke blive ved! ”, skriver landsformanden for LLO, Helene Toxværd, i en leder i ”Vi Lejere nr. 1/2017” om den urimelige lovbestemmelse, der giver en privat udlejer mulighed for at fastsætte sin husleje til markedspris efter en fraflytning, blot lejligheden forinden moderniseres for et bestemt beløb pr. kvm. ”Resultatet er, at næste lejer ofte må betale det dobbelte, blot fordi gode og velfungerende køkkener og badeværelser bliver skiftet ud med nye elementer og nye hårde hvidevarer. Ikke større boværdi – blot nyt inventar og enorme huslejer.

Det er hul i hovedet”, konstaterer Helene Toxværd og slutter med denne salut: ”I året, hvor LLO fylder 100 år, afgiver vi gerne det løfte, at vi fortsætter kampen mod den urimelige lovparagraf. Storbyerne skal også være for mennesker med almindelige indtægter. Så må udlejerne nøjes med lidt mindre i afkast”.

Side 2 i Vi Lejere 1 2017

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser