Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

09-08-2017

Holstebro og Herning: Reguler huslejen tak!

Den afskaffede regulering af huslejen i Holstebro og Herning Kommune er et dominerende tema for LLO’s lokale afdelinger i de kommende måneder op til kommunalvalget d. 21. november. Begge kommuner har afskaffet lejereguleringen, der ellers stiller lejerne bedre på en række punkter. I Holstebro har LLO sendt en opfordring til politikerne på rådhuset med en kraftig opfordring til, at boligreguleringen (gen)indføres snarest. I en udtalelse siger LLO’s generalforsamling bl.a., at et huslejeniveau på 1200 kr. pr. kvm. p.a. i visse områder af Holstebro by gør det ”bydende nødvendigt, at byrådet – ved netop at regulere kommunen – sikrer tilvejebringelsen af betalelige boliger, også for familier med beskedne indkomster”.

I Herning vil LLO spørge partierne hver for sig, om de vil arbejde for en genindførelse af boligreguleringsloven. 19 af landets 98 kommuner har besluttet, at boligreguleringsloven ikke gælder hos dem – kun lejeloven.

Side 4, samt 10, 11 og 12

Læs mere…
09-08-2017

En god nyhed

Regeringens planer om at gøre det muligt at anvende statslån i forbindelse med nybyggeri og renoveringer af almene boliger med støtte fra Landsbyggefonden bliver positivt modtaget af Lejernes LO. Formanden, Helene Toxværd, skriver i LLO’s blad, Vi Lejere under overskriften ”En god nyhed”: ”Disse byggerier finansieres i dag med støttede realkreditlån og lån fra Kommunekredit. Hvis forslaget om statslån vedtages, vil der - på grund af den lavere rente -  kunne opnås betydelige besparelser. Vel at mærke besparelser, som vi i LLO mener bør komme lejernes til gode gennem billigere lejeboliger”.

Side 2

Læs mere…
28-06-2017

Regeringens arbejdsgruppe: Sæt lejen op! LLO: Nej tak!

Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, som har givet 13 anbefalinger til at ”sikre ansvarlig drift af andelsboligsektoren.” Gruppen har blandt andet bestået af repræsentanter fra Erhvervsministeriet finanssektoren og Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.

Rapporten kan ses her: http://em.dk/nyheder/2017/06-10-andelsboligsektor

Rapporten behandler blandt andet den situation, hvor en andelsboligforening går konkurs, og andelshaverne bliver lejere igen. Arbejdsgruppen mener, at der skal være klarhed over de rettigheder, de tidligere andelshaverne vil have ved konkurs, men kæden hopper af, da de anbefaler en ny og dyrere lejefastsættelsesform i dansk ret.

Arbejdsgruppen skriver:

”Arbejdsgruppen har vurderet, at såfremt lejen fastsættes som et gennemsnit af beløbet for boligafgiften i andelsboligen i for eksempel de seneste 3-5 år, dog som minimum den leje, som kan opkræves i henhold til lejelovgivningen så forventes et mere retvisende niveau for boligafgiften. Arbejdsgruppen har lagt til grund for deres drøftelser, at det umiddelbart må forventes, at for store ældre ejendomme i regulerede kommuner (såfremt der var tale om private lejeboliger), vil niveauet for den omkostningsbestemte leje ofte ligge under niveauet for den boligafgift, som andelshaverne på tidspunktet inden en opløsning betaler til andelsboligforeningen.” (arbejdsgruppens rapport s. 31).

LLO ser fem problemer med forslaget:

  1. Lejen bliver dyrere end den må være efter de nuværende regler. Der er tale om en ren foræring til udlejerne. Forslaget indebærer, at lejen kun kan blive dyrere, og ikke billigere i forhold til de nye regler.
  2. Forslaget komplicerer de samme lejelove, som regeringen forsøger at forenkle. Forslaget indføjes en fjerde lejefastsættelsesform, ud over de tre hovedkategorier vi har på nuværende tidspunkt, nemlig det lejedes værdi, omkostningsbestemt husleje og fri husleje.
  3. Lejerne betaler en højere leje uden at få noget til gengæld. LLO mener, at de allerede eksisterende dyre lejefastsættelsesformer i forvejen skader lejemarkedet og bør afskaffes, men disse dyrere lejefastsættelsesformer, gælder for lejemål, hvor lejemålet enten er forholdsvist nyt, eller moderniseret. Med den nye regel bliver lejen bare dyrere, uden at lejeren får noget til gengæld.
  4. Lejerne får mindre indflydelse, end da de var andelshavere, men har den samme udgift. Boligafgift og leje er ikke det samme, og andelshaverne har langt større indflydelse på ejendommen, end lejerne har.
  5. Endeligt vil forslaget ramme andelshavere, der allerede sidder økonomisk hårdt i det. De har netop måtte se deres forening gå konkurs, og måske skal omlægge deres boliglån (som de ikke længere har sikring for) til et forbrugslån. De bør ikke sidde hårdere end andre lejere.

 LLO opfordrer derfor Regeringen til ikke at følge denne anbefaling fra arbejdsgruppen, og holde fast i den nuværende regulering af huslejen.

Læs mere…
04-06-2017

Boligmanglen vil vokse voldsomt i de kommende år. Det årlige boligbyggeri skal fordobles

Boligdækningsgraden vil i de kommende 15 år falde, så der mangler flere og flere boliger.I dag mangler vi 243.000 boliger.  I 2030 vil vi mangle 316.000 boliger, dvs  73.000 flere end i dag. Og det endda med en forudsætning om, at der bygges 25.000 boliger om året. Det viser, hvor vigtigt det er, at der sættes mere gang i boligbyggeriet. Siden 2010 har vi kun bygget 12 – 14.000 boliger om året. 

Læs mere…
31-05-2017

BT's halve sandheder i sagen om Lars Dohn som udlejer

I en artikel i avisen BT udpeges den ene af LLO's to næstformænd, Lars Dohn, som en udlejer, der ”smider en enlig mor på gaden for at redde sit eget skind”.

Som ofte i BT fortælles dog ikke hele historien.

I 2013 blev Lars Dohns ægtefælle alvorligt syg af kræft og parret måtte derfor fraflytte det parcelhus, som BT omtaler, for at flytte ind i en ejendom, hvor Lars Dohns ægtefælle kunne få pleje.

Efter at have forsøgt at sælge huset i et år, fik ægteparret en uopfordret henvendelse fra en enlig mor, der gerne ville leje huset. På trods af, at hun ikke kunne betale depositum ved indflytningen, valgte Lars Dohn og hans ægtefælle at leje huset ud. Lejen blev fastsat til 500 kr. pr. kvm. pr. år, eller hvad der svarer til ca. 2/3 af den husleje, der betales for lignende boliger i Herning.

Lars Dohns ægtefælle døde i 2016 og efter forgæves forsøg på at afhænde huset med lejeren i, måtte Lars Dohn desværre opsige lejeren til fraflytning i april 2018, med et års varsel, som lovgivningen foreskriver.

Hovedbestyrelsen i LLO – der består af lejere og lejervalgte tillidsfolk – blev af Lars Dohn orienteret om forholdet i februar 2017 men valgte enstemmigt at bede Lars Dohn om at blive som næstformand i LLO. Det gjorde hovedbestyrelsen fordi intentionen bag LLOs love – som siger at udlejere af fast ejendom ikke kan være medlemmer – ikke har været at udelukke folk, som bliver ramt af sygdom, og i øvrigt ikke kan sælge deres hus. Det hører med til vurderingen, at udlejningen er sket på lempelige vilkår. 

Hovedpersonen, Lars Dohn, er meget ked af sagen, for forsvaret af lejernes interesser har fyldt en meget stor dels af hans liv i de sidste 30 år, men han er glad for, at hovedbestyrelsen i LLO har bedømt sagen sådan, at han kan blive i LLO.

Læs mere…
30-05-2017

Vismandsrapport kritiserer boligskatteaftalen

I den netop offentliggjorte vismandsrapport kritiserer vismændene boligskatteaftalen således:

Det er positivt, at den netop indgåede boligaftale ophæver nominalprincippet, der siden 2001 har medført, at ejendomsværdiskatten ikke har bidraget til at stabilisere boligprisudviklingen og endvidere har ført til en geografisk skæv effektiv ejendomsbeskatning. Boligaftalen medfører imidlertid, at den effektive ejendomsværdiskat fastlåses på et niveau omkring 0,45 pct. af ejendomsvurderingen, hvilket er et godt stykke under det niveau, der vil sikre en ensartet beskatning i forhold til andre typer af kapitalindkomst. Det lave niveau giver dermed anledning til en fortsat skattesubsidiering af boligforbruget.

Overvismand Michael Svarer siger om aftalen om boligskatter: “Aftalen lægger op til at ophæve den fastfrysning af boligskatterne, der har været siden 2001. Det er positivt, men niveauet for ejendomsværdiskatten, der vil komme til at gælde fremover, er for lavt.” 

“En effektiv ejendomsværdiskat på 0,45 pct. indebærer, at investeringer i boliger fortsat vil blive favoriseret i forhold til investeringer i virksomheder.”

LLO er enig. Balancen over til lejerne er væk. Sparer lejerne op i aktier eller obligationer, bliver de i forhold til boligejerne snydt. Det er ikke rimeligt.

Link til hele rapporten (Side 67/68 omhandler specifikt boligskatteaftalen).

Læs mere…
11-05-2017

LLO’s formand: garantien for svag for de private lejere

LLO’s landsformand, Helene Toxværd, kritiserer det ny boligbeskatningssystem, der blev indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. ”Lejerne i den privatejede udlejningssektor får en vis tryghed mod store stigninger, men slet ikke i samme omfang som de almene lejere”, siger hun og fortsætter:

”I LLO noterer vi os med tilfredshed, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har hørt, hvad LLO har sagt, nemlig at også lejerne betaler boligskat – og at de fortjener den samme tryghed, som Folketinget vil give boligejerne. Når det gælder skat og skattebetaling, så ligger djævlen i detaljen. Her er vi til gengæld slet ikke tilfredse, for garantien for især de private lejere er for svag. Forligspartierne og embedsmændenes fokus har været boligejerne - ikke lejerne. Det ses tydeligt i aftalen”.

Vi Lejere side 12-14

Læs mere…
11-05-2017

LLO: Nej til opsigelse og rykkere via E-mail

Udlejerne vil have ændret loven, så opsigelser og påkrav (rykkere) fremover kan sendes til lejeren digitalt og ikke behøver at være pr. brev. Det afviser LLO, som på sin side fremhæver, at alene det at glemme at oplyse udlejer om en ny e-mailadresse, derefter kan få fatale konsekvenser. Fristen for indsigelse mod opsigelsen kan være overskredet og betyde, at lejeren skal ud. Nu skal Folketinget overveje, om det vil ændre loven. LLO henviser bl.a. til, at der er 102 andre tilfælde i lejelovene, hvor de to parter kan kommunikere digitalt.

Vi Lejere side 16-17

Læs mere…
11-05-2017

Nye taglejligheder kan nedsætte huslejen

Når der bygges taglejligheder oven på de eksisterende boliger gør det, at ejendommen får flere boligkvadratmeter, og disse kvadratmeter skal bære deres egen del af budgettet. Udvidelsen af kvadratmeter-antallet med byggerod og støj kan derfor godt føre noget positivt med sig.

”Som lejer i en ejendom af denne type kan man starte med at skrive til sin udlejer, når de nye naboer er flyttet ind og spørge, hvilken indvirkning taglejlighederne har haft på det omkostningsbestemte budget”, råder chefjuristen i LLO Hovedstaden.

Vi Lejere side 24

Læs mere…
11-05-2017

Skidtet virker ikke!

”Energisparepakken, som Folketinget vedtog i 2014, er under evaluering. Pakken, som den blev vedtaget, var ikke groet i LLO’s have. Dertil var dens bestemmelser alt for komplicerede. Ude i virkeligheden, hvor vi arbejder, er der da stort set heller ikke fortaget nogen energirenoveringer. Hverken udlejere eller lejere får ret meget ud af at bruge bestemmelserne. Skidtet virker ikke!”

Sådan gør LLO’s landsformand, Helene Toxværd, i en leder i Vi Lejere op med den tre år gamle lov. Hun har også tre anvisninger på, hvad der skal ske:

”For det første må Folketinget stille krav om, at hvis udlejerne skal have de enorme forrentninger, som de opnår ved de såkaldte moderniseringer (efter Boligreguleringsloven §5 stk. 2), så må det i det mindste være en betingelse, at det sker i ejendomme, der er i en ordentlig energistand. Vi mener, at hvis ejendommen ikke mindst har energimærke D, så bør lejen ikke kunne sættes nævneværdigt op. Det skal nok sætte gang i energirenoveringerne. For det andet må vi insistere på, at lejerne også skal kunne spare penge, når der energirenoveres. For det tredje så skal vi have friere rammer for, at lejere og udlejer kan indgå aftaler om energirenoveringer”.

Vi Lejere side 2

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser