Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

03-05-2017

Ny boligbeskatning

Tirsdag den 2. maj offentliggjorde regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) en aftale indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om at indføre et nyt boligbeskatningssystem.

For boligejerne betyder aftalen at:

Frem til 2021 bevares den nuværende skatterabat på ejendomsværdiskatten (den skat boligejerne betaler via indkomstskatten, lejere betaler ikke ejendomsværdiskat) .

Fra 2021 indføres det nye ejendomsvurderingssystem. For at undgå at nye vurderinger fører til stigende skatter, indføres en ny permanent skatterabat til boligejerne. Den sikrer, at alle boligejere, der har købt deres bolig inden 2021, ikke skal betale højere ejendomsværdiskat og ejendomsskat end i 2021. Skatterabatten opretholdes, indtil boligen sælges. (Ejendomsskat betales direkte til kommunen, den er også kendt som grundskyld. Alle lejere betaler ejendomsskat via huslejen)

For lejerne betyder aftalen

At for de almene udlejningsboliger indføres fra 2021 en grænse for stigningerne i ejendomsskat, sådan at stigningen begrænses til 600 mio. kr. Er stigningen i grundværdierne mindre, så stiger skatten også mindre. Dette system anvendes frem til 2040 og giver en sikkerhed for begrænsede skattestigninger.

De private udlejningsboliger omfattes af en skatterabat, der sikrer, at der i år 2021 ikke skal betales mere i ejendomsskat end efter gældende skatteregler. Skatterabatten udfases gradvist, så ejendomsskatten højst kan stige fra det ene år til det næste med 5 pct. af den samlede skatterabat i 2021. Satsen på 5 pct. indebærer, at skatterabatten for året 2021 er afviklet efter 20 år. Stiger grundværdierne efter 2021 skal der betales øget grundskyld som følge heraf.

Samlet giver dette en vis tryghed mod store stigninger, men ikke i samme omfang som for de almene lejere.

Helene Toxværd, formand for LLO, siger følgende om aftalen:

”I LLO noterer vi os med tilfredshed, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har hørt, hvad LLO har sagt, nemlig at også lejerne betaler boligskat – og at de fortjener den samme tryghed, som Folketinget vil give boligejerne.

Når det gælder skat og skattebetaling, så ligger djævlen i detaljen. Her er vi til gengæld slet ikke tilfredse, for garantien for især de private lejere er for svag. Forligspartierne og embedsmændenes fokus har været boligejerne, ikke lejerne, det ses tydeligt i aftalen. Heldigvis ligger der også i aftalen, at systemet skal evalueres i 2020 og her får forligspartierne mulighed for at rette op på den nuværende aftale. Fra LLOs side lover vi til den tid at hjælpe dem med at huske, at lejerne også har ret til boligtryghed!”

Link til artikel Lejerne taber til boligejerne hvori Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO kommer med en række ellers svært gennemskuelige pointer.

Læs mere…
15-02-2017

Dokumentation: Boligfidusen, der fordobler huslejen

Lejernes LO’s medlemsblad  ”Vi Lejere nr. 1/2017” fremlægger i et tema-nummer ”Beviserne på boligfidusen, der fordobler huslejen og tvinger unge ud af storbyen”.

Der er tale om den omstridte paragraf 5.2 i boligreguleringsloven om modernisering af typisk køkken og bad efter en fraflytning. LLO har sammen med to af Folketingets boligpolitiske ordførere besøgt en ejendom i Københavns nordvest-kvarter, hvor mere end 50 lejemål er forbedret igennem de seneste 3-4 år. Politikerne og LLO så på tre forskellige størrelser lejemål (6 lejemål i alt), hvoraf 3 lejligheder var renoveret og 3 ikke var renoveret. Hver for sig var lejlighederne parvis af samme størrelse og i ingen af tilfældene var der sket rumforandring i forbindelse med forbedringen/forbedringerne. Prisen før og efter var gennemsnitlig 670 kr. pr. kvm. pr. år før og gennemsnitligt 1.200 kr. pr. kvm. pr. år efter renovering – uden varme og forbrug. Forskellen er altså tæt på en fordobling af den månedlige grundleje.

”Hver anden lejlighed i den private udlejningssektor moderniseres på denne måde efter en fraflytning”, siger LLO’s landsformand Helene Toxværd. ”Ministeriets undersøgelse tilbage i 2006 viste, at huslejen derefter steg med 70 pct. i gennemsnit. Det betyder, at unge og studerende ikke længere har råd til de moderniserede lejligheder – heller ikke de små. Det ødelægger byens og samfundets sammenhængskraft”.  Beboerrepræsentationens formand fra ovenstående Københavnske ejendom tilføjer: ”Man ændrer byen og kvarteret. Sammenhold og naboskab undermineres, fordi man ikke planlægger at blive boende og derfor ikke involverer sig i fællesskabet. Og en ældre beboer med en stor lejlighed afholdes fra at flytte til en mindre i samme kompleks, fordi huslejen ofte bliver højere”.

Side 12-17 i Vi Lejere 1 2017

Læs mere…
15-02-2017

Luk op for Boligretten

”Luk op for Boligretten”, lyder opfordringen fra Lejernes LO, når en lejer med en lavere husleje end nogle af sine naboer bliver kontaktet af en lejer-advokat i en sag om huslejens størrelse. I den forbindelse kører retten rundt og ser på lejligheder, der minder om det, sagen handler om for at kunne fastsætte den korrekte leje ved at sammenligne lejemålene.

”I mange tilfælde er det udlejeren, som skal bevise, at lejen er rigtigt fastsat, og derfor er det også typisk udlejeren, som fremviser de fleste boliger for at bevise, at lejen skal være høj. Lejeren – og lejerens advokat – har dog også mulighed for at fremvise nogen. Og her oplever jeg desværre, at udlejerne og deres advokater har langt nemmere ved at fremvise boliger, end lejerne har”, skriver chefjurist Jakob Møldrup-Lakjer i Lejernes LO Hovedstaden. ”I sammenligningssituationen har en udlejer en naturlig interesse i at fremvise de dyreste lejemål, han/hun har på hånden, mens lejersiden har den samme naturlige interesse i at fremvise de billigste. Men mange lejere er ikke klar over, hvorfor de bliver bedt om at åbne døren og er derfor noget modvillige.

Men det er jo en skam”, skriver chefjuristen og konstaterer: ”Ved at give adgang til hinanden hjælper lejerne hinanden med at sørge for, at lejen ikke stiger men måske endda i stedet falder. ”

Side 16 i Vi Lejere 1 2017

Læs mere…
15-02-2017

LLO-formanden til politikerne: ”Hul i hovedet”

”Det kan ikke blive ved! ”, skriver landsformanden for LLO, Helene Toxværd, i en leder i ”Vi Lejere nr. 1/2017” om den urimelige lovbestemmelse, der giver en privat udlejer mulighed for at fastsætte sin husleje til markedspris efter en fraflytning, blot lejligheden forinden moderniseres for et bestemt beløb pr. kvm. ”Resultatet er, at næste lejer ofte må betale det dobbelte, blot fordi gode og velfungerende køkkener og badeværelser bliver skiftet ud med nye elementer og nye hårde hvidevarer. Ikke større boværdi – blot nyt inventar og enorme huslejer.

Det er hul i hovedet”, konstaterer Helene Toxværd og slutter med denne salut: ”I året, hvor LLO fylder 100 år, afgiver vi gerne det løfte, at vi fortsætter kampen mod den urimelige lovparagraf. Storbyerne skal også være for mennesker med almindelige indtægter. Så må udlejerne nøjes med lidt mindre i afkast”.

Side 2 i Vi Lejere 1 2017

Læs mere…
15-02-2017

Indvandring og asyl presser den almene boligsektor

En aktiv indvandringspolitik skal følges op af en aktiv boligpolitik, fastslår LLO’s cheføkonom i medlemsbladet Vi Lejere nr. 1/2017.

Jesper Larsen konstaterer med bekymring, at indvandring og asyl presser den almene boligsektor og at situationen er uholdbar. ”Mere end hver fjerde beboer i den almene boligsektor er indvandrer eller efterkommer. I den øvrige boligsektor er det kun 8 pct. Samtidig bor mere end halvdelen af alle efterkommere fra ikke-vestlige lande i den almene boligsektor. Men det er uholdbart på længere sigt, at det fortrinsvis er den almene udlejningssektor, der skal løse problemet med boliger til indvandrerne. Dermed ensrettes beboersammensætningen i den almene sektor. Det hæmmer integration og den berømte ”sammenhængskraft”.

Det er ikke hensigtsmæssigt, at befolkningen bor i enklaver, og på den måde aldrig kommer til at kende de forskellige befolkningsgrupper kendetegn og adfærd. Hermed fremmes intolerance og egoisme.

Derfor bør de øvrige boligformer også bidrage til at løsningen af indvandrernes og efterkommernes boligbehov”, skriver LLO’s cheføkonom.

Side 20-21 i Vi Lejere 1 2017

Læs mere…
29-11-2016

Lejernes LO byder den nye boligminister, Ole Birk Olesen, velkommen.

LLO håber, at boligområdet vil få meget større bevågenhed via den nye sammensætning af ressortområder, siger Helene Toxværd, formand for Lejernes LO.

Regeringsgrundlaget siger ikke meget om boligområdet, men der åbnes dog for to vigtige initiativer. Regeringen vil lave en handlingsplan for færre hjemløse og regeringen vil tilvejebringe flere små, billige boliger.

”Det er to gode initiativer, som Lejernes LO støtter”, siger Helene Toxværd. ”Hjemløsheden stiger, og det bliver sværere og sværere for almindelige indkomster at finde en betalelig bolig i storbyerne. LLO’s rolle bliver at holde regeringen fast på, at der ikke skal opføres fattigboliger for at dække det store behov, men at fokus i stedet bliver at alle borgere – ikke kun boligejerne - skal bo ordentligt.”   

Den nye boligminister, Ole Birk Olesen, kender boligområdet fra flere års medlemskab af boligudvalget og som boligordfører. Det er en klar fordel for ministeren og for boligområdet.

Ole Birk Olesen kommer fra Liberal Alliance. LLO er spændt på at se, om ministeren vil søge brede flertal eller holde den liberale fane meget højt. For eksempel når det gælder overvejelserne om udstykning af andelsboliger og privatejede udlejningsboliger i ejerlejligheder, eller når det gælder liberaliseringen af lejelovgivningen for erhvervslejerne.

”Her venter vi spændt”, siger Helene Toxværd. ”LLO brugte valgkampen i 2015 til at fastholde statsministeren på hans valggaranti om ikke at røre ved huslejereguleringen, men de andre områder har vælgerne ikke haft en chance for at kunne tage stilling til.” siger Helene Toxværd, formand for Lejernes LO.

Helene Toxværd ser frem til at møde den nye minister; ”Vi glæder os til at møde den nye minister, høre om hans planer og fortælle ham om den virkelighed, vi færdes i”.

Læs mere…
10-11-2016

Aftale tromler 7.000 almene afdelingsbestyrelser

7.000 bestyrelser i de almene boligafdelinger køres ud på et sidespor, når der skal spares 1,5 mia. kr. i deres respektive boligorganisationer. Det skriver Lejernes LO’s blad, Vi Lejere. Baggrunden er den aftale, som regeringen 1. juli 2016 indgik med Danmarks Almene Boliger (BL) og med Kom-munernes Landsforening (KL). Aftalen indeholder en målsætning om effektivisering af den almene udlejningssektor, således at man skal spare 1½ milliard kroner i 2020 set i forhold til regnskaberne for 2014. Denne hensigt kan LLO støtte. Men LLO beklager, at aftalen følges op med forslag, der kører 7.196 afdelingsbestyrelser i de enkelte lokale bebyggelser ud på et sidespor. LLO frygter, at beboerdemokratiet dermed undergraves.

Side 12 i Vi Lejere nr. 4, november 2016.

Læs mere…
10-11-2016

Nyt udvalg kan få store konsekvenser for lejerne

Nyt udvalg kan få store konsekvenser for lejerne, skriver Lejernes LO’s blad, Vi Lejere. Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har nedsat et udvalg, som skal gøre ejerlejlighedsloven ”tidssvarende”. Udvalget vil blandt andet kigge på muligheden for at lade andelsboliger blive omdannet til ejerlejligheder og muligheden for at lade flere ejendomme opdele i ejerlejligheder, end det er muligt i dag.

Side 11 i Vi Lejere nr. 4, november 2016.

Læs mere…
10-11-2016

LLO’s landsformand: ”Drop skåltalerne”

”Når Danmark forhåbentlig inden længe får en anden regering, så skal der rettes op på V-rege-ringens helt forfejlede nedprioritering af boligpolitikken”, skriver LLO’s landsformand Helene Toxværd i en leder i Vi Lejere under overskriften ”Drop skåltalerne”.  Hun ønsker det nedlagte Boligministerium genoprettet, og fokus rettet mod ”den helt skæve udvikling i boligformerne og en prisudvikling på lejemarkedet, der kvartal for kvartal kobler en større og større del af middel-klassen af.  Især i storbyerne oplever vi en stadig større skævhed i mulighederne mellem dem, der har råd og dem, der ikke længere har råd til at bo i storbyen”. Helene Toxværd fortsætter: ”Aller-først skal vi afskaffe den vanvittige bestemmelse i boligreguleringsloven om fri huslejefastsæt-telse ved modernisering og efter fraflytning i selv gamle privatejede ejendomme (§5, stk. 2), blot de (spekulations)moderniseres for et bestemt beløb pr. kvadratmeter. ”

Side 2 i Vi Lejere nr. 4, november 2016.

Læs mere…
10-11-2016

Horsens: Ny skimmelsvamp-strategi

I maj pålagde Datatilsynet Lejernes LO i Horsens at fjerne en liste fra afdelingens hjemmeside med en række ejendomme, som er ramt eller har været ramt af skimmelsvamp og hvor der er givet påbud fra kommunens side. Det var ikke en afgørelse, man var enig i hos LLO Horsens. Men den blev taget til efterretning og listen fjernet. ”Men LLO Horsens fortsætter kampen mod de skimmelramte ejendomme og et svigt, lejerne udsættes for fra alle sider, når de konstaterer skimmelsvamp i deres lejemål”, siger James Arbøl, der er formand for LLO Horsens.

Han har nu ændret strategi. I stedet for at bringe en egentlig liste på hjemmesiden, så skriver LLO Horsens nu om hver enkelt sag i telegramstil, sådan som den er blevet behandlet med LLO som part. Udlejeren nævnes ikke ved navn. Kun adressen på lejemålet. ”Så kan vores medlem straks se, om der har været problemer på adressen, før hun lejer sig ind. Er hun derudover i tvivl, kan hun jo henvende sig til os og få yderligere information”, siger Arbøl.

Side 5 i Vi Lejere nr. 4, november 2016

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser